Piotr Grzywczak
Jedną z moich dewiz życiowych jest całkowita dokładność. Dokładam wszelkich starań, aby kwestie podatkowe nie były dla klientów żadnym obciążeniem.

Magdalena Juszczyk
Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom zróżnicowanych środowisk, dla których prawo staje się coraz pilniejszą potrzebą.
Strona główna > Oferta

Oferta kancelarii

Roman Kowalik i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy usługi pomocy prawnej od 1996 r. (do 1998 r. jako INFOR CONSULTING Sp. z o.o.). Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.


Kancelaria oferuje:

 • usługi kompleksowe typu Telefoniczne Porady Prawne - szczegóły na stronie Telefoniczne porady prawne
 • pisemne i świadczone podczas bezpośrednich spotkań opinie, analizy, interpretacje, dotyczące treści przepisów danej dziedzinie prawa,
 • reprezentowanie klientów w sporach przed organami administracji, organami podatkowymi, sądami powszechnymi, WSA, NSA, SN , a także w sprawach przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów i wszelkiego rodzaju pism i wystąpień w sporach przed organami administracji, sądami itp.

Nasi specjaliści - radcy prawni i doradcy podatkowi służą Państwu pomocą w formie:

 • pisemnych opinii, w tym - szczegółowych analiz i krótkich porad,
 • konsultacji telefonicznych,
 • konsultacji ustnych,
 • reprezentacji w toczących się postępowaniach.

Szczegółowe zagadnienia w zakresie prawnej obsługi obrotu gospodarczego, którymi zajmuje się Kancelaria, przedstawiają się następująco:

 • Pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych i innych przedsiębiorców,
 • Pomoc prawna przy zakładaniu, rejestracji i prowadzeniu fundacji i stowarzyszeń,
 • Pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej przedsiębiorców, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych,
 • Opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego,
 • Bieżąca obsługa prawna działalności przedsiębiorstw,
 • Obsługa działalności koncesjonowanej i wymagającej zezwoleń,
 • Zastępstwa prawne i procesowe,
 • Konsultacje w sprawie stosowania prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

W zakresie postępowań związanych z zobowiązaniami podatkowymi:

 • Udział jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych, kontroli podatkowych i skarbowych, przygotowywanie projektów pism w toku postępowań, wystąpienia w imieniu strony przed urzędami i izbami skarbowymi,
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przygotowanie treści skarg i pism procesowych, reprezentacja strony na rozprawie,
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami celnymi i ZUS,
 • Występowanie o opinie klasyfikacyjne do urzędów statystycznych.

W zakresie podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców:

 • Analiza prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów,
 • Analiza warunków prowadzenia inwestycji, kwalifikacji środków trwałych, rozliczania odpisów amortyzacyjnych,
 • Rozliczanie samochodów używanych na potrzeby firmy,
 • Zwolnienia podatkowe,
 • Opodatkowanie dywidend i innych wypłat związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych,
 • Opodatkowanie obrotu prawami - w tym udziałami i akcjami spółek kapitałowych,
 • Zasady funkcjonowania podmiotów powiązanych kapitałowo itp.,
 • Ulgi inwestycyjne i podatkowe aspekty działalności wykonywanej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

W zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy:

 • VAT w budownictwie,
 • VAT w branży wydawniczej,
 • VAT w branży usług informatycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych,
 • VAT w rolnictwie,
 • Realizacja i ograniczenia prawa do odliczania VAT naliczonego,
 • Rozliczanie VAT naliczonego strukturą sprzedaży,
 • VAT w imporcie i eksporcie towarów.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji trójstronnych:

 • Rozliczanie eksportu i importu usług,
 • Ustalanie właściwej stawki VAT dla danych towarów i usług,
 • Analiza prawidłowości stosowania zwolnień i stawek preferencyjnych,
 • Zasady stosowania kas fiskalnych,
 • Zasady dokumentowania obrotów na potrzeby VAT - analiza prawidłowości faktur VAT, faktur i not korygujących, faktur wewnętrznych, faktur VAT RR, ewidencji i deklaracji,
 • Opodatkowanie akcyzą sprzedaży samochodów osobowych i paliw.

Kancelaria nasza od początku swojej działalności pomaga rozwiązywać wszelkie problemy podatkowe naszych klientów. Powszechność opodatkowania oraz specyfika prawa podatkowego, które nakłada obowiązek zapłaty podatku na podatników bez ich woli, gdyż podatek jest świadczeniem przymusowym powstającym samoistnie, w wyniku zdarzenia ( faktu) określonego przez ustawodawcę. Można zostać podatnikiem nie wiedząc o tym, nie mając świadomości powstania obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Skarbu Państwa, nawet pożyczka udzielona członkowi najbliższej rodziny rodzi określone obowiązki podatkowe, i tylko właściwe postępowanie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych skutków nie przestrzegania przepisów podatkowych. Sytuacja taka jest bardzo niebezpieczna a korzystania z fachowej pomocy powala uniknąć przykrych skutków nieprzestrzegania prawa podatkowego. Konieczność korzystania z fachowej pomocy jest dostrzegana przez wszystkich, zarówno przez wielkie spółki giełdowe jaki i pojedyncze osoby. Pomoc nasza obejmuje zarówno przygotowanie opinii podatkowych pomocnych w podejmowaniu decyzji gospodarczych, jak i pomoc oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach kontrolnych i podatkowych. Przygotowujmy również pisma procesowe i reprezentujmy naszych klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Wielokrotnie i skutecznie składaliśmy również skargi kasacyjne do Naczelnego Sadu Administracyjnego w imieniu naszych zleceniodawców. Świadczymy pomoc zarówno podmiotom gospodarczym jak i osoba fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej Naszymi klientami są spółki akcyjne reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.


W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Projekty dotyczące przekształceń pracodawców mające wpływ na stosunki pracy,
 • Sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z prawem pracy,
 • Reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • Stałe doradztwo w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca interpretacja przepisów,
 • Świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego,
 • Analiza prawidłowości rozliczania składek na ZUS.

W zakresie spraw karnych:

Kancelaria nasza prowadzi sprawy karne. Pragniemy podkreślić, że sprawy karne to nie tylko te, które powszechnie kojarzą się z organami ścigania tj. sprawy kryminalne i wypadki komunikacyjne.

Naszą specjalnością są sprawy mające związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmioty gospodarcze narażone są na różnego rodzaju przestępcze działania od wewnątrz jak i przez działania zewnętrzne. Zdarza się, że nieuczciwi pracownicy współdziałają z innymi osobami w działalności przestępczej. W takich przypadkach występujemy w postępowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego, aby aktywnie działając na rzecz pokrzywdzonej firmy nie tylko dążyć do ukarania sprawcy, ale również do odzyskania utraconego w wyniku przestępstwa mienia.

Prowadzenie działalności wiążę się z ryzykiem gospodarczym. Jego elementem jest możliwość narażenia na uczestniczenie w postępowaniu karnym w charakterze podejrzanego czy też oskarżonego. Prowadząc działalność w dobrej wierze można stać się "przestępcą mimo woli". Dzieje się tak dlatego, że dotychczasowi kontrahenci nie odróżniają ewentualnej odpowiedzialności cywilnej od odpowiedzialności karnej. Często też mając co do tego pełną świadomość posiłkują się postępowaniem karnym jako bezkosztowym środkiem nacisku. W takich sytuacjach występujemy w charakterze obrońcy.

Na podkreślenie zasługują sprawy karne skarbowe, które często prowadzone są pochopnie bez wyjaśnienia sprawy w postępowaniu podatkowym mającym podstawowe znaczenie dla zaistnienia przestępstwa. Jest to istota postępowania karnego skarbowego, gdyż przepisy podatkowe nie są oczywiste a poglądy prawne Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwo Sądów Administracyjnych podlegają częstym zmianom.


W zakresie prawa budowlanego:

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa budowlanego. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną inwestycji i remontów, jak również występujemy w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Znana jest nam specyfika budowy, dynamika zdarzeń, konieczność działań faktycznych i związane z tym różnice stanowisk np. pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Znane nam są spory, których źródłem są zagadnienia jakie prace są, a jakie nie są objęte zakresem umowy. Tematem spornym są też odbiory i związane z nimi płatności. Reprezentujemy w takich sytuacjach naszych mocodawców na etapie negocjacji pomiędzy kontrahentami jak i na etapie sporu sądowego. Stale współpracujemy z biegłymi tak z zakresu technologii budowy jak i kosztorysowania.

Rozliczenia za wykonane usługi

Za usługi wykonane w formie porad i opinii (również udzielanych w systemie poczty elektronicznej) stosujemy jednolitą stawkę opłaty w kwocie 250 zł plus VAT za godzinę pracy każdego z naszych specjalistów.

Wynagrodzenie za wykonanie niektórych prac może być również ustalone w kwocie zryczałtowanej -negocjowanej indywidualnie z Klientem.

Klienci korzystający z systemu porad telefonicznych lub z systemu stałej obsługi, mają prawo korzystania z dodatkowych usług takich jak krótkie pisemne opinie, w zryczałtowanej cenie 250 zł netto.

Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane są na podstawie wystawionych faktur VAT. Standardowy termin płatności wynosi 14 dni od daty wysłania faktury

Kontakt:

Obrót gospodarczy, prawo budowlane, prawo karne - adwokat Roman Kowalik

Podatki i postępowanie podatkowe przed WSA i NSA - doradca podatkowy Piotr Grzywczak, doradca podatkowy Paweł Słojewski

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne - aplikant radcowski Magdalena Juszczyk

Obsługa prawna projektów unijnych i zamówienia publiczne - adwokat Dariusz Pielak

Czekamy na Państwa pytania i propozycje współpracy pod adresami:

listownie: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

telefonicznie: (0-22) 627-05-17, (0-22) 627-05-18

faksem: (0-22) 627-17-09


lub za pomocą formularza kontaktowego